Beoordeling subsidieaanvragen Impulsplan Wonen

  2013 - 2013
Beoordeling helft subsidieaanvragen van Gelderse gemeenten t.b.v. 2e batch 2013 Impulsplan Wonen, provincie Gelderland
Wethouder Jan van der Meer en genodigden tijdens een borrel in december 2013 vanwe-ge de doorgang van het innovatief ecologisch woningbouwproject Vossenpels in Lent /Nijmegen

Doelstelling Impulsplan Wonen

De doelstelling van het Impulsplan Wonen is een versnelling van woningbouw-projecten in de Provincie Gelderland. Projecten die hiervoor in aanmerking komen dienen minimaal aan één van de zes thema’s te voldoen:

  1. Binnenstedelijk bouwen;
  2. Transformatie als kwaliteitsimpuls;
  3. Herstructurering als verdunningsopgave;
  4. Revitalisering kernen in krimpgebieden;
  5. Langer zelfstandig wonen
  6. Innovatieve concepten

 

Toekenning en uitvoering

Het Impulsplan Wonen kent voor de jaren 2014 en 2015 nog een totaal budget van circa 20 miljoen bestemd voor investeringen in de fysieke leefomgeving en voor procesondersteuning. De deadline voor de indiening van subsidieaanvragen voor de 1e tranche in 2014 ligt op 1 maart 2014. Voor de 2e tranche ligt deze op 1 oktober met voorkeur indiening voor 1 september. Gedurende de maand september kan de provincie Gelderland dan nog aanvullende vragen stellen bij onduidelijkheden en om aanvullende informatie verzoeken.

Aanvullend moeten de projecten tevens voldoen aan de drie algemene voorwaarden conform het Impulsplan:

  1. Maatschappelijke impact
  2. Samenwerken
  3. Snelle start

Ad 1.

Hiervan is onder meer sprake als er veel mensen in de omgeving van het project wonen of verblijven,  er raakvlakken zijn met andere beleidsvelden, de leefbaarheid van een gebied wordt versterkt  of er uitstraling plaats vindt naar een groter gebied.

Ad. 2.

Pas als alle partijen (Gemeente en markt) tot het uiterste zijn gegaan en financieel alles hebben gedaan wat in hun macht ligt, is een bijdrage van de Provincie opportuun. De investeringsbijdrage van de Provincie betreft een maximum van een half miljoen per project.

 Ad. 3.

Van belang bij toekenning is een overzichtelijke periode waarbinnen de fysieke uitvoering het project daadwerkelijk van start gaat (max 1,5 jaar) en oplevering binnen 3 jaar plaats vindt.

 

Ongeoorloofde staatsteun

Voor alle projecten geldt dat er geen sprake mag zijn van ongeoorloofde staatsteun, dus dat gerekend moet worden met actuele marktprijzen en onafhankelijke taxaties (met name als het om verwervingen gaat). Vooral dit aspect is vaak cruciaal bij de beoordeling van de subsidieaanvraag, zo blijkt uit de praktijk.

Wel is het zo dat staatsteun aan private partijen mogelijk is tot een maximum van € 200.000,- over een periode van drie jaar, overigens wel met een de-minimus verklaring.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland
Website

Contactpersonen

Drs. W. Post
J. Waalders